Lupa
Godziny otwarcia 10:00 - 21:00
Centrum Riviera

Pon.-Pt. / 10:00 - 21:00

Sob. / 10:00 - 21:00

Niedz. / Zamknięte

RIV Zestawienie logotypów

Pon.-Pt. / 07:30 - 22:00

Sob. / 07:30 - 22:00

Niedz. / Zamknięte

RIV Zestawienie logotypów

Pon.-Pt. / 10:00 - 23:59

Sob. / 10:00 - 23:59

Niedz. / 10:00 - 23:59

RIV Zestawienie logotypów

Pon.-Pt. / 10:00 - 23:00

Sob. / 10:00 - 22:00

Niedz. / 10:00 - 22:00

Co jest otwarte w niedziele niehandlowe?

Dowiedz się więcej

Regulamin

Szanowni Klienci,
Prosimy o przestrzeganie zasad obowiązujących na terenie Centrum Riviera (zwanego dalej „Centrum”), uwidocznionych w niniejszym Regulaminie. Mają one na celu zapewnienie bezpieczeństwa oraz optymalnych warunków dla wszystkich osób przebywających na terenie Centrum.

Przypominamy, iż za bezpieczeństwo osób małoletnich znajdujących się na terenie Centrum odpowiadają ich rodzice lub opiekunowie.

Dla bezpieczeństwa Klientów Centrum jest monitorowane

 • Na terenie Centrum zabrania się wszelkich działań zagrażających życiu, zdrowiu i porządkowi, a w szczególności:
 • Spożywania napojów alkoholowych, palenia tytoniu oraz papierosów elektronicznych za wyjątkiem miejsc do tego specjalnie wyznaczonych, Przebywania na terenie centrum osób w stanie nietrzeźwym, bądź będących pod wpływem środków odurzających lub osób zachowujących się
  niezgodnie z przepisami prawa karnego, powszechnie obowiązującymi normami oraz zasadami współżycia społecznego, Jazdy na deskorolkach, łyżworolkach, rowerach, hulajnogach itp. oraz pozostawiania ich wewnątrz Centrum,
 • Używania dronów oraz innych pojazdów zdalnie sterowanych,
 • Wjazdu wózkami dziecięcymi na schody ruchome,
 • Organizacji działań promocyjnych oraz dystrybucji prospektów, materiałów reklamowych, informacyjnych i innych na terenie zewnętrznym oraz wewnątrz Centrum bez zezwolenia Dyrekcji Centrum, Fotografowania i filmowania Centrum bez zgody Dyrekcji Centrum, za wyjątkiem zdjęć lub filmów do użytku prywatnego
 • Wprowadzania na teren pasażu Centrum zwierząt bez przewidzianych prawem form ich zabezpieczenia (za wyjątkiem psów których to zasady wprowadzania opisano w dalszej części Regulaminu). Wprowadzone zwierzę nie może w ocenie Dyrekcji lub jej przedstawicieli  (pracowników firm serwisowych) stanowić zagrożenia lub być powodem innej niedogodności dla klientów, personelu lub porządku Centrum. Wejście ze zwierzętami na teren sklepów regulowane jest przepisami wewnętrznymi poszczególnych sklepów.  Odpowiedzialność za zwierzę wprowadzone do Centrum leży po stronie jego opiekuna.
 • Używania otwartego ognia, wnoszenia na teren Centrum broni oraz materiałów łatwopalnych i wybuchowych, Emitowania hałasów i nieprzyjemnych zapachów,
 • Prowadzenia działalności sprzecznej z dobrymi obyczajami lub zagrażającej porządkowi publicznemu,
  w szczególności organizowania manifestacji, zgromadzeń agitacji politycznej lub religijnej, wystawiania na sprzedaż towarów, handlu obwoźnego oraz
  obnośnego, akwizycji, nagabywania, żebrania na terenie zewnętrznym i wewnętrznym Centrum,
 • Organizowania występów artystycznych, prowadzenia akcji charytatywnych itp., na terenie zewnętrznym i wewnętrznym Centrum bez zgody Dyrekcji
  Centrum
 • Umyślnego zanieczyszczania, niszczenia lub niezgodnego z przeznaczeniem używania urządzeń mieszczących się na terenie Centrum, także w
  pomieszczeniach ogólnodostępnych takich jak toalety, pomieszczenia sanitarne itd. Działania takie będą powodować powstanie po stronie Centrum
  roszczenia o naprawienie szkody i wydanie zakazu wstępu do Centrum.
 • Parkowania w miejscu przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych, bez posiadania orzeczenia uprawniającego do postoju w tej strefie oraz
  nieuprawnionego parkowania na miejscach rodzinnych.
 • Niniejszy Regulamin określa zasady zezwalające na wprowadzanie psów na teren Centrum Riviera:
  • Psy można wprowadzać do Centrum Handlowego z wyłączeniem strefy tzw. food court oraz sklepów, w których sprzedawane są produkty
   spożywcze, a także z wyłączeniem innych sklepów, których Najemcy w drodze odpowiednich pisemnych informacji nie dopuszczają obecności
   psów w swoich sklepach. Przedmiotowe wyłączenia nie dotyczą psów z legitymacją psa terapeutycznego, psa przewodnika, psa dla
   niewidomych – towarzyszących osobom niepełnosprawnym lub uprawnionym stosownie do odrębnych właściwych przepisów prawa.
  • Psy mogą przebywać na terenie Centrum Handlowego jedynie na smyczy i w kagańcu. Dopuszcza się przenoszenie małych psów na rękach ich
   właścicieli.
  • Wszystkie nieczystości związane z wprowadzeniem psów powinny zostać natychmiast usunięte przez ich właścicieli, pod rygorem obciążenia
   właścicieli kosztami usunięcia tychże nieczystości.
  • Pełna odpowiedzialność za psy, w tym za każdą szkodę spowodowaną przez nie, spoczywa wyłącznie na właścicielach psów.
  • Zwierzęta agresywne lub mogące stwarzać zagrożenie nie mogą być wprowadzane na teren Galerii.
  • Zabrania się wprowadzania psów na schody ruchome.

DZIĘKUJEMY ZA DOSTOSOWANIE SIĘ DO POWYŻSZEGO REGULAMINU

Osoby nie stosujące się do powyższych zasad, zobowiązane są opuścić Centrum na wezwanie Dyrektora Centrum lub jego przedstawicieli (w szczególności Ochrony Centrum). Niezastosowanie się do wezwania będzie traktowane jako naruszenie Regulaminu obowiązującego na terenie Centrum i pociągnie ze sobą użycie odpowiednich środków w celu wyegzekwowania jego postanowień.

www.centrumriviera.pl