Lupa
Godziny otwarcia 10:00 - 21:00
Centrum Riviera

Pon.-Pt. / 10:00 - 21:00

Sob. / 10:00 - 21:00

Niedz. / Zamknięte

RIV Zestawienie logotypów

Pon.-Pt. / 07:30 - 22:00

Sob. / 07:30 - 22:00

Niedz. / Zamknięte

RIV Zestawienie logotypów

Pon.-Pt. / 10:00 - 23:59

Sob. / 10:00 - 23:59

Niedz. / 10:00 - 23:59

RIV Zestawienie logotypów

Pon.-Pt. / 06:00 - 23:00

Sob. / 07:00 - 22:00

Niedz. / 07:00 - 22:00

Co jest otwarte w niedziele niehandlowe?

Dowiedz się więcej

Regulamin

Szanowni Klienci,
Prosimy o przestrzeganie zasad obowiązujących na terenie Centrum Riviera (zwanego dalej „Centrum”), uwidocznionych w niniejszym Regulaminie. Mają one na celu zapewnienie bezpieczeństwa oraz optymalnych warunków dla wszystkich osób przebywających na terenie Centrum.

Przypominamy, iż za bezpieczeństwo osób małoletnich znajdujących się na terenie Centrum odpowiadają ich rodzice lub opiekunowie.

Informujemy, że dla bezpieczeństwa Klientów Centrum jest monitorowane.

Na terenie Centrum zabrania się wszelkich działań zagrażających życiu, zdrowiu i porządkowi, a w szczególności:

 1. Spożywania napojów alkoholowych, palenia tytoniu oraz papierosów elektronicznych za wyjątkiem miejsc do tego specjalnie wyznaczonych;
 2. Przebywania na terenie centrum osób w stanie nietrzeźwym, bądź będących pod wpływem środków odurzających lub osób zachowujących się
  niezgodnie z przepisami prawa karnego, powszechnie obowiązującymi normami oraz zasadami współżycia społecznego;
 3. Jazdy na deskorolkach, łyżworolkach, rowerach, hulajnogach itp. oraz pozostawiania ich wewnątrz Centrum;
 4. Używania dronów oraz innych pojazdów zdalnie sterowanych;
 5. Wjazdu wózkami dziecięcymi na schody ruchome;
 6. Organizacji działań promocyjnych oraz dystrybucji prospektów, materiałów reklamowych, informacyjnych i innych na terenie zewnętrznym oraz wewnątrz Centrum bez zezwolenia Dyrekcji Centrum, Fotografowania i filmowania Centrum bez zgody Dyrekcji Centrum, za wyjątkiem zdjęć lub filmów do użytku prywatnego;
 7. Wprowadzania na teren pasażu Centrum zwierząt bez przewidzianych prawem form ich zabezpieczenia (za wyjątkiem psów których to zasady wprowadzania opisano w dalszej części Regulaminu). Wprowadzone zwierzę nie może w ocenie Dyrekcji lub jej przedstawicieli  (pracowników firm serwisowych) stanowić zagrożenia lub być powodem innej niedogodności dla klientów, personelu lub porządku Centrum. Wejście ze zwierzętami na teren sklepów regulowane jest przepisami wewnętrznymi poszczególnych sklepów.  Odpowiedzialność za zwierzę wprowadzone do Centrum leży po stronie jego opiekuna;
 8. Używania otwartego ognia, wnoszenia na teren Centrum broni oraz materiałów łatwopalnych i wybuchowych, Emitowania hałasów i nieprzyjemnych zapachów;
 9. Prowadzenia działalności sprzecznej z dobrymi obyczajami lub zagrażającej porządkowi publicznemu;
  w szczególności organizowania manifestacji, zgromadzeń agitacji politycznej lub religijnej, wystawiania na sprzedaż towarów, handlu obwoźnego oraz obnośnego, akwizycji, nagabywania, żebrania na terenie zewnętrznym i wewnętrznym Centrum;
 10. Organizowania występów artystycznych, prowadzenia akcji charytatywnych itp., na terenie zewnętrznym i wewnętrznym Centrum bez zgody Dyrekcji
  Centrum;
 11. Umyślnego zanieczyszczania, niszczenia lub niezgodnego z przeznaczeniem używania urządzeń mieszczących się na terenie Centrum, także w
  pomieszczeniach ogólnodostępnych takich jak toalety, pomieszczenia sanitarne itd. Działania takie będą powodować powstanie po stronie Centrum roszczenia o naprawienie szkody i wydanie zakazu wstępu do Centrum;
 12. Parkowania w miejscu przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych, bez posiadania orzeczenia uprawniającego do postoju w tej strefie oraz
  nieuprawnionego parkowania na miejscach rodzinnych;

Niniejszy Regulamin określa zasady zezwalające na wprowadzanie zwierząt na teren Centrum Riviera:

 1. Centrum Handlowe Riviera jest przyjazne zwierzętom domowym. Zezwala się na wprowadzanie na teren Centrum Handlowego Riviera zwierząt domowych zapewniając ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością tych zwierząt dla innych ludzi, zwierząt lub mienia, m.in. poprzez:
 • sprawowanie opieki nad nimi w sposób wykluczający zagrożenie bezpieczeństwa lub uciążliwość dla zwierząt i ludzi;
 • natychmiastowe usuwanie zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta z terenu Centrum Handlowego Riviera;
 • prowadzenie psa na smyczy lub trzymanie go na rękach, a psa agresywnego lub rasy uznawanej za agresywną lub psa będącego wynikiem krzyżowania tej rasy – na smyczy i w kagańcu;
 • prowadzenie zwierząt wyłącznie pod opieką osób dających gwarancję opanowania zwierzęcia w momencie rozdrażnienia.
 1. Zakazuje się pozostawiania zwierząt bez dozoru i opieki.
 • Wprowadzając zwierzęta domowe na teren Centrum Handlowego Riviera właściciel lub dzierżyciel winien zapewnić stałą, bezpośrednią kontrolę i dozór nad nimi.
 1. Jedyną osobą odpowiedzialną za nadzór nad zwierzęciem oraz szkody wywołane przez zwierzę jest jego właściciel lub odpowiednio, jeśli pies przebywa w Centrum Handlowym Riviera z inną osobą niż właściciel, jego faktyczny opiekun. Właściciel Centrum Handlowego Riviera lub zarządca w żadnym wypadku nie pełnią nadzoru nad zwierzęciem.
 2. Właściciel/opiekun zwierzęcia zobowiązany jest stosować się do wszelkich uwag personelu lub kierownictwa Centrum Handlowego Riviera.
 3. Za wszystkie szkody, zniszczenia, zabrudzenia wyrządzone przez zwierzę odpowiada jego właściciel.
 • Kwestia wprowadzania zwierząt do poszczególnych lokali jest regulowana indywidualnie przez najemców.

DZIĘKUJEMY ZA DOSTOSOWANIE SIĘ DO POWYŻSZEGO REGULAMINU

Osoby nie stosujące się do powyższych zasad, zobowiązane są opuścić Centrum na wezwanie Dyrektora Centrum lub jego przedstawicieli (w szczególności Ochrony Centrum). Niezastosowanie się do wezwania będzie traktowane jako naruszenie Regulaminu obowiązującego na terenie Centrum i pociągnie ze sobą użycie odpowiednich środków w celu wyegzekwowania jego postanowień.

www.centrumriviera.pl